RAST PARA F300 - LEITE DE CABRA

RAST PARA F300 - LEITE DE CABRA

NOME DO EXAME INSTRUÇÕES
RAST PARA F300 - LEITE DE CABRA Material: soro

Instruções: Orientações para o cliente – I Informações sobre o exame Neste exame são pesquisados anticorpos IgE contra antígenos do leite de cabra.II Preparo Este exame não necessita de preparo.

Entrega: Em até 3 dias úteis (sem contar o sábado) às 22h

whatsapp button